Poniżej przedstawiamy Państwu wzór wypełnienia załączników do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. Prosimy o wypełnienie dokumentów zgodnie ze wzorem. Ogłoszenie o naborze wniosków można znaleźć tutaj.

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem.

 

Do pobrania:

Wzór wypełnienia - wersja edytowalna

Wzór wypełnienia - skan

Prosimy o zapoznanie się ze wzorem i wypełnienie pól zaznaczonych kolorem. W harmonogramie podajemy wartość całej inwestycji, jednocześnie wskazując kwoty i wartości procentowe dofinansowania. Ponieważ zakładamy, że będziecie Państwo realizować inwestycję w II kwartale 2017 r. proszę o wskazanie kosztów w tym właśnie okresie.

 

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 312 z późn. zm.).

 

Do pobrania:

Wzór wypełnienia - wersja edytowalna

Wzór wypełnienia - skan

Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju - proszę wpisać odpowiedni kod w części A. 4) formularza

Prosimy o zapoznanie się ze wzorem i wypełnienie pól zaznaczonych kolorem oraz pól wypełnionych we wzorze edytowalnym. Proszę koniecznie sprawdzić plik skanu, bowiem tam kolorem zaznaczono pola, które nie są wypełnione na wzorze ponieważ każdy uczestnik musi tam wpisać swoje indywidualne dane.

  

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego