Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:226) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:226) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach II naboru

MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ - Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach II naboru

 

 

mp5

 

 


Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór Biznesplanów dla wybranych w ramach II naboru Uczestników projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2022 r.

 

 
Dokumenty wymagane do złożenia:

>>> BIZNESPLAN – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”;

 
>>> Oświadczenie o zgodności papierowej i elektronicznej Biznesplanu – Załącznik nr 16 do Regulaminu;


>>> Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej;


>>> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 4 do Regulaminu;

 
>>> Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) – Załącznik nr 5 do Regulaminu;

 
>>> Oświadczenia do Biznesplanu – Załącznik nr 6 do Regulaminu;


>>> Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 8 do Regulaminu;


>>> Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, itp. – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

 

Załączniki do Biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu.


Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.


Biznesplan należy parafować na każdej stronie oraz podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych do tego miejscach – niebieskim niezmazywalnym długopisem.

 

 


Sposób składania Biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami:

Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, opisaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.


>>> Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) w Biurze Projektu, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno, w godz. 8.00 – 15.00.


>>> Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 

UWAGA!

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do Biura Projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan oraz wszystkie niezbędne załączniki i skany dokumentów), spakowane w zamkniętej kopercie i opisanej zgodnie z wzorem podanym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.


W sytuacji składania Biznesplanu w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości należy dołączyć: Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów. Niniejsze dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem. Hasło dostępu do pliku należy przesłać w innym e-mailu.


Adres mailowy, na który należy przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

 

 

Biuro projektu: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numer telefonu: 501 740 548
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego