CZAS NA STAŻ! - rusza II nabór do projektu

 

logotypy


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „CZAS NA STAŻ!”

 

 

Nabór rozpocznie się od 30.05.2016 r. i trwać będzie do 10.06.2016 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

§     Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

§     Formularz rekrutacyjny

§     Załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego

§     Oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne. 

 

 

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby młode (należące do grupy docelowej określonej dla poddziałania 1.3.1 POWER), w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

§     młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

§     matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

§     absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

§     absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

§     matki przebywające w domach samotnej matki,

§     osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

DLA KOGO?

W projekcie chcemy wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe.

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

 

CO OFERUJEMY?

§     Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

§     Pośrednictwo pracy

§     Certyfikowane szkolenia zawodowe

§     Płatne staże zawodowe na okres 5 miesięcy

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

§     wypłatę stypendium szkoleniowego

§     pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

§     zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

§     stypendium stażowe

§     zwrot kosztów przejazdu na staż

§     wsparcie opiekuna stażu

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?

§     kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy

§     większa otwartość, aktywność, pewność siebie

§     doświadczenie zawodowe dzięki stażom

§     kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy        

 

 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i szukasz stażysty - zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 

Informacje dla przedsiębiorców

Wniosek o zorganizowanie stażu

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Biuro projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

 www.pigkrosno.pl, www.czasnastaz.pl

tel: 13 43 234 47, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, osobiście bądź e-mailowo.

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScrip
Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego