Dotacje na rozpoczęcie działalności już we wrześniu!

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że rozpoczyna realizację projektu pt. „WSPARCIE W STARCIE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

W związku z powyższym zapraszamy do stałego śledzenia naszej strony internetowej, na której będą się pojawiać informacje dotyczace rekrutacji do projektu, a także innne informacje związane z projektem. Planowany termin rekrutacji: wrzesień 2016 r.

 

 

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

• bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
• wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
• wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
• specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

 

 

DLA KOGO?

Zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.
Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

 

EFEKTEM PROJEKTU BĘDZIE:

71 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie projektu.

 

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47
www.pigkrosno.pl

 

 

 Projekt „WSPARCIE W STARCIE” realizowany jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego