UWAGA: ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA NABORU DO PROJEKTU „WSPARCIE W STARCIE”

 

 

 

 

Informujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji rekrutacyjnej do projektu „WSPARCIE W STARCIE”, zmieniony zostaje termin naboru do projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 20 września do 3 października. b.r.

 

Modyfikacje dotyczą następujących dokumentów:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „WSPARCIE W STARCIE”

2. Zał. 1 do RRU - formularz rekrutacyjny

3. Zał. 1 do formularza rekrutacyjnego – oświadczenia

 

Zmiany dotyczą wprowadzenia zapisów odnoszących się do możliwości udziału w projekcie rolników/członków ich rodzin. Zgodnie z poszerzoną definicją osób bezrobotnych, w kategorię tę wpisują się również rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych osób, a także osób będących domownikami, podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

I. DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „WSPARCIE W STARCIE” - nowy wzór

1) Zał. 1 do RRU - formularz rekrutacyjny - nowy wzór

2) Zał. 2 do RRU - deklaracja BO

3) Zał. 3 do RRU - aktualność kryteriów kwalifikacyjnych

4) Zał. 4 do RRU - uczestnictwo w jednym projekcie

5) Zał. 5 do RRU - pomoc de minimis

6) Zał. 6 do RRU - dane do SL

7) Zał. 7 do RRU - karta oceny formalnej

8) Zał. 8 do RRU - karta oceny merytorycznej

9) Zał. 9 do RRU - karta doradcy zawodowego

10) Zał. 10 do RRU - umowa szkoleniowo-doradcza

 

 

II. DOKUMENTY WSPARCIE FINANSOWE:

 

Regulamin wsparcie finansowe WSPARCIE W STARCIE

1) Zał. 1 do RWF - wzór wniosku o wsparcie finansowe

2) Zał. 2 do RWF – biznesplan

3) Zał. 3 do RWF - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

4) Zał. 4 do RWF - wzór oświadczenia o zgodności danych z dokumentem tożsamości

5) Zał. 5 do RWF - wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej lub nie otrzymanej  pomocy de minimis

6) Zał. 6 do RWF - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7) Zał. 7 do RWF - wzór karty oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe

8) Zał. 8 do RWF - wzór karty oceny biznesplanu

9) Zał. 9 do RWF - wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

10) Zał. 10 do RWF - wzór umowy o wsparcie finansowe

 

 

PRZYJDŹ DO NAS – WIERZYMY W TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „WSPARCIE W STARCIE”

Okres realizacji projektu: sierpień 2016 – maj 2018.

Obszar realizacji projektu: m. Krosno, powiaty: krośnieński, jasielski, sanocki, leski, bieszczadzki, brzozowski, strzyżowski.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia w ramach własnej działalności gospodarczej 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku pow. 29 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, m. Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób od 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

DLA KOGO?

Zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.

 

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

  • - bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
  • - wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
  • - wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
  • - specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego