Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

unia-1

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza informuje, że z dniem 4 czerwca 2018 r. zmianie uległa treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA.

 

W regulaminie zmianie uległ § 20 Zabezpieczenie zwrotu otrzymanej refundacji w  ramach subsydiowanego zatrudnienia i wyposażenia /doposażenia stanowiska pracy, który otrzymuje brzmienie:

 

 

1. Zawarcie umowy oraz wypłata refundacji wymagają przedstawienia przez Pracodawcę wiarygodnego zabezpieczenia, w celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków, w przypadku niedotrzymania warunków Umowy.
2. Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Pracodawca.
3. Formą zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy jest obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4. Pracodawca obowiązkowo oprócz weksla wraz z deklaracją wekslową jest zobowiązany do ustanowienia co najmniej jednego odrębnego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
5. Formą zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy, oprócz weksla in blanco z deklaracją wekslową może być między innymi:
a) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), poręczenie przez co najmniej jedną osobę,
b) sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
c) hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
d) blokada środków na rachunku bankowym,
e) gwarancja ubezpieczeniowa,
f) gwarancja bankowa.
6. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia podejmuje Organizator Projektu, mając na względzie staranność gospodarowania środkami publicznymi.
7. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa § 20 ust. 5 pkt. a) na 1 stanowisko pracy, poręczycielem może być:
a) osoba, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 65 roku życia, posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba, która osiąga dochód miesięczny netto w wysokości co najmniej 2.000,00 PLN z tytułu wynagrodzenia za pracę, po zmniejszeniu o inne zobowiązania finansowe,
c) osoba pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą mającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 3 lata licząc od dnia podpisania umowy dotyczącej refundacji,
d) osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie posiada zaległości w ZUS i US a prowadzona przez nią działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, przy czym prowadzona działalność gospodarcza nie powinna być zarejestrowana nie krócej niż 12 miesięcy przed wniesieniem zabezpieczenia, a dochód netto przedsiębiorcy za ostatni zamknięty rok obrotowy wyniósł co najmniej 20.000,00 PLN netto,
e) osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty (przy czym okres przyznania renty upływa nie wcześniej niż po okresie 3 lat licząc od dnia podpisania umowy dotyczącej refundacji), z której dochód miesięczny netto wynosi co najmniej 2.000,00 PLN, po zmniejszeniu o inne zobowiązania finansowe.
8. Poręczycielem nie może być:
a) osoba zatrudniona u Pracodawcy ubiegającego się o refundację,
b) współmałżonek Pracodawcy pozostający z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej,
c) osoba posiadająca zobowiązania finansowe i osiągająca dochód miesięczny brutto w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
9. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi Pracodawca.
10. Do zawarcia umowy konieczna jest zgoda współmałżonków Pracodawcy i poręczyciela o ile tacy występują.
11. Poręczyciel jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dotyczącej refundacji, dostarczyć zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż w ostatnich 30 dniach przed podpisaniem umowy oraz potwierdzać miesięczny dochód.

 

 

Do pobrania:

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJARegulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 

 

 


Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego