Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza I nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY


Ogłoszenie o naborze:

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza I nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Nabór wniosków potrwa od 14 stycznia do 28 stycznia 2019 r. (włącznie).

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.


CO OBEJMUJE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

•    Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
•    Pośrednictwo pracy
•    Certyfikowane szkolenia zawodowe
•    Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania
• Pośrednictwo pracy
• Doradztwo zawodowe grupowe
•    Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.
• Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 8:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.
 
 
Wymagane dokumenty, które należy złożyć (dokumenty do pobrania):
 
•    Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami:
•    Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego
•    Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy - załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego,
•    Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
•    Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
•    Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
•    Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),
•    Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy),
•    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

Zasady składania dokumentów:

1. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być wypełnione czytelnie, w każdym polu i podpisane przez Kandydata.
2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową.
3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.  
 
BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Kletówki 52
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47
www.pigkrosno.pl
 
 
________________________________________
 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego