Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1009) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1009) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza I nabór do projektu CZAS NA START!

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza I nabór do projektu CZAS NA START!

 

 

unia-2

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START!

 

 

Nabór rozpocznie się od 1 kwietnia 2019 r. i trwać będzie do 4 kwietnia 2019 r.

 

 

Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.30 lub

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

 

 

Rekrutacja prowadzona będzie w 2 edycjach:

- I edycja: II/III 2019 r. – rekrutacja 33 os. Lider (22 os.) Partner (11 os.),

W ramach I naboru uczestnicy będą mogli skorzystać (oprócz obowiązkowych form wsparcia i/lub szkoleń zawodowych) ze staży (23) – łącznie Lider i Partner oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (10 os.) – tylko Lider Projektu.

- II edycja: IX 2019 r. - rekrutacja 24 os. Lider (12 os.) Partner (12 os.),

W ramach II naboru uczestnicy będą mogli skorzystać (oprócz obowiązkowych form wsparcia i/lub szkoleń zawodowych) także ze staży (24 os.).

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór i/lub rekrutacja zostanie przedłużona. Nabór prowadzony będzie osobno dla kobiet i mężczyzn.

 

 

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

 

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zaliczone do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tryb konkursowy, czyli:
a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
• osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
• osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
• osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej) - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

 

DLA KOGO?

W projekcie chcemy wspieramy ludzi młodych, ambitnych i chętnych do działania, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, dopasować je do potrzeb pracodawców oraz nabyć praktyczne umiejętności zawodowe. Projekt służy również podjęciu działalności gospodarczej przez osoby spełniające kryteria dopuszczające do udziału w projekcie.

 

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Naszym celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

 

 

CO OFERUJEMY?

a)            Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP) – 57 os., Lider (34 os.) Partner (23 os.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

b)           Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej – łącznie 4 grupy, Lider (2 gr.) Partner (2 gr.), (ścieżka stażowa i dotacyjna).

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

c)            Pośrednictwo pracy – (średnio 2 godziny dla UP) 47 os., Lider (24 os.) Partner (23 os.). (ścieżka stażowa).

Po zrealizowaniu zadań I–III każdy BO będzie kierowany na indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który omówi wnioski z realizacji zadań II – III i zderzy je z potrzebami rynku pracy oraz zaproponuje BO szkolenie/staż/ zatrudnienie zgodne ze zidentyfikowanymi predyspozycjami,

d)           Szkolenia zawodowe (ścieżka stażowa). - 15 os., które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

e)           Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy (ścieżka stażowa). (z możliwością zatrudnienia na minimum kolejne 3 m-ce w wymiarze minimum ½ etatu - umowa o pracę) – 47 os. Lider (24 os.) Partner (23 os.). Wsparcie zostanie zapewnione maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu,

f)            Poradnictwo zawodowe (ścieżka dotacyjna). – 10 os., wsparcie przez doradcę zawodowego/psychologa w zakresie wyboru zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji/klasyfikacji.

g)            Szkolenia ABC przedsiębiorcy (5 dni x 8h dyd. X 1gr.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia DG - 8h; Marketing i promocja – 8h; Biznesplan – 16h; Rachunkowość i zewn. źródła finansowania DG – 8h.

h)           Doradztwo indywidualne ( 5h/1os. x 10 os.), (ścieżka dotacyjna). Tematyka szkoleń: Sporządzanie BP część merytoryczna i finansowa.

i)             Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 7 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa.

a.            W ramach projektu UP przysługuje:

•             Dotacje – I transza – 90% x 20000 = 18000 zł x 7 BO; II transza – 10% x 2000 = 2000 zł x 7 BO

•             Wsparcie pomostowe – 7 BO X 12 miesięcy X 1100 zł

j)             Wsparcie pomostowe (ścieżka dotacyjna). – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności.

 

 

Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:
•    zakup nowych środków trwałych,
•    zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
•    zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
a)    cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
b)    środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
•    zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
•    środki transportu pod warunkiem, że:
a)    stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
b)    stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
c)    o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 

 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:

- wypłatę stypendium szkoleniowego

- pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów przejazdu na staż

 

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA CIEBIE?

- kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy

- większa otwartość, aktywność, pewność siebie

- doświadczenie zawodowe dzięki stażom

- kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.    

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej.

Załącznik numer 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie KRUS

Załącznik numer 3 do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o zgodności danych z dokumentem tożsamości

 

WZORY KART OCENY (ścieżka dotacyjna) - materiały mają charakter poglądowy, nie należy ich składać razem z formularzem rekrutacyjnym:

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny doradcy zawodowego

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką "O Projekcie", w której znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie CZAS NA START!

 

 

 

BIURO PROJEKTU LIDERA:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. kletówki 52

38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47, 13 436 95 90

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

Osoby do kontaktu: Wioletta Preisnar, Krzysztof Posadzki

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, osobiście bądź e-mailowo

 

 

 


 

Projekt CZAS NA START! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego