Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1011) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
CZAS NA START! - ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

CZAS NA START! - ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

 

 

unia-2

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór wniosków o przyznaie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach Projektu CZAS NA START! Nabór wniosków potrwa od 27 maja do 7 czerwca 2019 r. Wnioski można składać w godzinach pracy biura Projektu.

 

 

Kompletne dokumenty powinny zawierać:

  1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego,
  2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej, 
  3. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy, 
  4. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
  5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym  uzasadnieniem  konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1543 z późn. zm),
  7. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
  8. Oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy  de minimis w  roku  kalendarzowym, w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych  wraz  z    zaświadczeniami o  pomocy  de  minimis,  wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. - wzór oświadczenia jest identyczny jak w oświadczeniu powyższym,
  9. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego,
  10. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznesplanu.

 

 

UWAGA!!!

Nabór jest naborem zamkniętym i prowadzony jest wyłącznie dla aktualnych uczestników projektu CZAS NA START! (ścieżka dotacyjna).

 

 

 


Projekt CZAS NA START! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego