Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza VI nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Nabór wniosków potrwa od 31 lipca do 13 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze:

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza VI nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Nabór wniosków potrwa od 31 lipca do 13 sierpnia 2019 r.

 

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

 

 

CO OBEJMUJE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Certyfikowane szkolenia zawodowe
• Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania
• Pośrednictwo pracy
• Doradztwo zawodowe grupowe
• Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.
• Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

 

 

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 8:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

 

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć (dokumenty do pobrania):

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Aktywni na rynku pracy”

Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami:
Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego
Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy - załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego,
Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),
• Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy),
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

 

 

Zasady składania dokumentów:

1. Formularz rekrutacyjny i załączniki muszą być wypełnione czytelnie, w każdym polu i podpisane przez Kandydata.
2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową.
3. Brak wymaganych dokumentów wyklucza udział w Projekcie.  

 

 

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Kletówki 52
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47

kom.: 693 879 878

 

 

 


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego