Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:162) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:162) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator SK) ogłasza VI nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja

Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator SK) ogłasza VI nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja

unia-2

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza VI nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja


Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie 
od 5 maja 2020 do 18 maja 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30.

 

Niniejszy nabór dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu krośnieńskiego (tj, powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

 

Rodzaj usług rozwojowych, na które można składać wnioski o dofinansowanie w ramach naboru: usługi rozwojowe świadczone w sposób zdalny oraz usługi e-learningowe.

 

Usługi zdalne muszą być świadczone zgodnie ze „Standardami Świadczenia Usług Realizowanych zdalnie” z dnia 30.03.2020 r. opracowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG REALIZOWANYCH ZDALNIE z dnia 30.03.2020 r  - do pobrania TUTAJ

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru: 200 000 zł

 

Możliwy termin rozpoczęcia szkoleń: 01.06.2020 r.

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej: 150 zł netto (UWAGA!!! Istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy za zgodą Operatora).

 

UWAGA!

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dokumenty można składać w następujący sposób:

 

1. Osobiście, do skrzynki na listy opisanej jako DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ, zlokalizowanej w Krośnie, ul. Kletówki 52, III piętro (Biuro projektu zlokalizowane w Krośnie, ul. Pużaka 37 jest tymczasowo zamknięte). Osoby niepełnosprawne potrzebujące pomocy w złożeniu dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 13 43 695 90, 13 43 234 47).

 

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Dokumenty należy wysłać na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy grupy priorytetowe, tj.:

1) osoby w wieku 50+

2) osoby o niskich kwalifikacjach 

3) osoby niepełnosprawne

4) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

5) przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER

6) przedsiębiorstwa z terenu miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Krosno, Sanok, Jasło).

 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby niepełnosprawne.

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

 

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (aktualizacja 20.04.2020)

 

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

UWAGA!!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa delegowanego na usługę rozwojową (ze wskazaniem miejsca pracy) oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego