Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:28) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:28) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu "MŁODY PRZEDSIĘBIORCA"

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla Uczestników projektu "MŁODY PRZEDSIĘBIORCA"

mp5

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór Biznesplanów dla Uczestników projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA", realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 01.10.2021 r. do 07.10.2021 r. (wyłącznie w dni robocze).

 

Dokumenty wymagane do złożenia:

>>> BIZNESPLAN – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (Załącznik nr 1 Biznesplan);

 

>>> Oświadczenie o zgodności papierowej i elektronicznej Biznesplanu – Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodności papierowej i elektronicznej Biznesplanu);

 

>>> Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników projektu po etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji;

 

>>> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis);

 

>>> Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) – Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (Załącznik nr 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu);

 

>>> Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, itp. – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem);

 

>>> Oświadczenia do Biznesplanu – Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (Załącznik nr 6 Oświadczenia do Biznesplanu);

 

>>> Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku);

 

 

Załączniki do Biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu.

 

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.


Biznesplan należy parafować na każdej stronie oraz podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych do tego miejscach – niebieskim niezmazywalnym długopisem.

 

Sposób składania Biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami:

Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, opisaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”.

 

>>> Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) w Biurze Projektu, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno, w godz. 9.00-15.00.

 

>>> Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

>>> W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.

 

UWAGA!

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do Biura projektu w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan oraz wszystkie niezbędne załączniki i skany dokumentów), spakowane w zamkniętej kopercie i opisanej zgodnie z wzorem podanym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” (str. 13)


W sytuacji składania Biznesplanu w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości należy dołączyć: Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów. Niniejsze dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem. Hasło dostępu do pliku należy przesłać w innym e-mailu.

 

Adres mailowy, na który należy przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno

tel. 693877870

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego