Dokumenty projektowe

 

 

mp5

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 
Regulamin rekrutacji uczestników projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 
Formularz rekrutacyjny;
1. Oświadczenie - specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności;
2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
4. Karta oceny predyspozycji kandydata;
5. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego;
7. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;
8. Oświadczenie UP – przetwarzanie danych osobowych;
9. Oświadczenie UP – udział w projektach w zakresie aktywizacji zawodowej i dane do SL;
10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
11. Oświadczenie UP - spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych;
12. Wzór wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
13. Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 


WSPARCIE FINANSOWE

 
Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 
1. Załącznik nr 1 Biznesplan;
2. Załącznik nr 2 Karta oceny Biznesplanu;
3. Załącznik nr 3 standard oceny biznesplanów w ramach projektu;
4. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
5. Załącznik nr 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu;
6. Załącznik nr 6 Oświadczenia do Biznesplanu;
7. Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego;
8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
9. Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne;
10. Załącznik nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami);
11. Załącznik nr 11 Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;
12. Załącznik nr 12 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego;
13. Załącznik nr 13 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;
14. Załącznik nr 14 Oświadczenie o VAT;
15. Załącznik nr 15 Oświadczenie Beneficjenta pomocy / poręczyciela;
16. Załącznik nr 16 Oświadczenie o zgodności wersji papierowej biznesplanu z wersją elektroniczną.

 

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego