Dokumenty projektowe

 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

Formularz rekrutacyjny

Załączniki do formularza rekrutacyjnego

1.    Oświadczenie Kandydata/Kandydatki do projektu – załącznik nr 2.
2.    Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeśli dotyczy) – załącznik nr 3.
3.    Oświadczenie osoby biernej zawodowo, (jeśli dotyczy) – załącznik nr 4.
4.    Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie – załącznik nr 5.
5.    Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – załącznik nr 6.
6.    Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego poświadczające posiadanie, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7.

.

WZORY KART OCENY - REKRUTACJA:

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnegoformularza rekrutacyjnego

 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu DOTACJE NA START - treść obowiązująca do dnia 31.08.2021 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu DOTACJE NA START w brzmieniu po wprowadzeniu zmian z dnia 1.09.2021 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu:
1.    Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
2.    Załącznik nr 2 – Wzór biznes planu
3.    Załącznik nr 3 – Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego
4.    Załącznik nr 4 –   Wzór oświadczenia o zgodności danych z dokumentem tożsamości
5.   Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających lub oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających,
6.    Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).
7.    Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
8.    Załącznik nr 8 - Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu
9.    Załącznik nr 9 - Wzór odwołania od oceny biznes planu
10.    Załącznik nr 10 – Wzór wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
11.    Załącznik nr 11 - Wzór umowy o wsparcie finansowe
12.    Załącznik nr 12 - Wzór umowy o wsparcie pomostowe

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego