Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:744) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:744) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE” - zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 8.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZK/RPO7.3/2017 na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE” - zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 8.03.2017 r.

 

 

 

 

ZMIANA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2/ZK/RPO7.3/2017

na wybór Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”

 

DOTYCZY: wyboru Wykonawców indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE” nr WND RPPK.07.03.00-18-0073/15 realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą. Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

I.             ZAMAWIAJĄCY

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Tysiąclecia 3

38 – 400 Krosno

NIP: 684-00-19-826

 

 

Informujemy, że Zamawiający dokonał zmian w treści zapytania ofertowego nr 2/ZK/RPO7.3/2017. Zmiany polegają na zmianie załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego. Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania brzmienia załącznika do treści Zapytania ofertowego.

 

Zmiana treści załącznika nr 1 powoduje zmianę terminu składania ofert w postępowaniu.

 

Zmianie ulega również termin realizacji zamówienia.

 

Informujemy, że złożone do tej pory oferty pozostają warunkowo ważne. Wszyscy oferenci, którzy złożyli ofertę na Załączniku nr 1 są zobowiązani do dostarczenia ponownie oferty (jedynie załącznika nr 1) na nowym formularzu, w którym uwzględniono zmieniony termin realizacji zamówienia. Przy dostarczeniu do Biura Projektu obowiązują zasady opisane w pkt IX ust. 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej według poniższego wzoru

         

Imię i nazwisko/ nazwa Wykonawcy

Dane teleadresowe

 

 

Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE”

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Tysiąclecia 3

38 – 400 Krosno

 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Biznesplanów w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE”.

 

 

UWAGA!!!

Niezałożenie przez Oferentów, którzy już przesłali oferty w wyznaczonym czasie (do 9.03.2017 r.) poprawionego załącznika nr 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Przy ocenie oferty pod uwagę wzięte będą jedynie informacje przekazane w załączniku nr 1.

 

Oferenci, którzy złożyli oferty w terminie do 9.03.2017 r. nie są zobowiązani do złożenia pozostałych załączników do oferty. Zamawiający w jednym czasie dokona otwarcia wszystkich ofert i dołączy do przesłanego załącznika nr 1 pozostałe załączniki.

 

Oferenci, którzy złożą ofertę po dniu 9.03.2017 r. będą zobowiązani do złożenia kompletnej oferty, przy uwzględnieniu nowych formularzy.

 

 

WYKAZ ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

III.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.            Szczegóły Zamówienia:

– przeprowadzenie indywidualnego doradztwa podstawowego w zakresie przygotowania Biznes Planu dla 52 Uczestników projektu w wymiarze łącznie max. 260 godz. zegarowych (II tura naboru) – planowana realizacja 18 – 31 III 2017 r. (zastrzega się, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, np. z powodu niemożności uczestniczenia przez uczestników projektu w doradztwie w wyznaczonych terminach. Jednakże będzie to tylko i wyłącznie sytuacja wyjątkowa, niezaplanowana przez Zamawiającego i od niego niezależna).

 

VII.         TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.            Terminy świadczenia usług doradczych w ramach zamówienia: 18 – 31 marca 2017 r. Zgodnie z pkt III niniejszego zapytania ofertowego (zastrzega się, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, np. z powodu niemożności uczestniczenia przez uczestników projektu w doradztwie w wyznaczonych terminach. Jednakże będzie to tylko i wyłącznie sytuacja wyjątkowa, niezaplanowana przez Zamawiającego i od niego niezależna).

 

XI.          MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.            Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej osobiście / kurierem / pocztą na adres: 

Biuro projektu: „WSPARCIE W STARCIE”

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Ul. Tysiąclecia 3

38 – 400 Krosno

 

2.            Termin składania ofert: do dnia 16.03.2017 r., do godz. 9:00. Oferty można składać w godzinach pracy Biura Projektu „WSPARCIE W STARCIE”, od 7:30 do 15:30, a w ostatnim dniu do godz. 9:00. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura projektu „WSPARCIE W STARCIE”. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą podlegać ocenie.

Zmianie ulega formularz oferty – załącznik nr 1., Oferenci są zobowiązani do zapoznania się z jego treścią, a także do złożenia oferty na załączniku nr 1 w wersji obowiązującej od dnia 8.03.2017 r.

 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 8 marca 2017 r.

 

 

Do pobrania:

Opis zmian w zapytaniu ofertowym z dnia 8.03.2017 r.

Załącznik nr 1 w wersji obowiązującej od dnia 8.03.2017 r.

 

 

 


 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego