logotypy


 

 

PROJEKT: „CZAS NA STAŻ!”

 

Okres realizacji: 01.01.2016 r. - 30.06.2017 r.

Obszar realizacji: województwo podkarpackie

Źródło finansowania: POWER, Oś priorytetowa I, Działanie: 1.2, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dofinansowanie projektu z UE: 1847 617 PLN

Cel główny projektu: Wzrost aktywności zawodowej BO - osób młodych do 29 r.ż, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy.

Grupa docelowa: 124 os. (69K, 55M) w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki:

- nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy);

- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferowane wsparcie:

Projekt zakłada realizację indywidualnego i kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowo-edukacyjnej uczestników w następującym zakresie:

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe - opracowanie IPD.

2. Pośrednictwo pracy – średnio 2 godziny na uczestnika.

3. Szkolenia zawodowe. Wsparciem będzie objętych 10 uczestników, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia będą trwać maksymalnie 3 miesiące i będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnikom zapewniamy: opłatę kosztów szkolenia, wypłatę stypendium szkoleniowego i zwrot kosztów dojazdu.

4. Staże zawodowe. Dla wszystkich uczestników przewidziane są 5-cio miesięczne, płatne staże zawodowe. Zapewniamy: wypłaty stypendium stażowego w wysokości 1850 zł brutto/miesiąc, zwrot kosztów dojazdu (dla połowy uczestników), wynagrodzenie dla opiekunów stażystów.

Przedsiębiorcy przyjmujący uczestników projektu na staż będą zobowiązania do późniejszego ich zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze minimum ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

Terminy naborów do projektu:

I - marzec 2016

II - maj – czerwiec 2016

III - sierpień – wrzesień 2016

Procedura rekrutacji:

Weryfikacja kwalifikowalności BO odbędzie się w drodze kryteriów dostępu, formalnych, merytorycznych i premiujących.

1. Ocena dostępu – spełnienie wszystkich kryteriów dot. charakterystyki GD (system 0-1)

2. Ocena formalna – weryfikacja kompletności formularza rekrutacyjnego i załączników (system 0-1).

3. Ocena merytoryczna (max 20 pkt):

- Ocena dotycząca stażu pracy (brak stażu 10 pkt; do 1 roku 5 pkt; powyżej 1 roku 0 pkt);

- Ocena dotycząca okresu pozostawiania bez pracy (pow. 12 m-cy 10 pkt; od 6 do 12 m-cy 5 pkt; do 6 m-cy 0 pkt)

4. Kryteria premiujące (max 100 pkt):

- Osoby niepełnosprawne – 40 pkt;

- Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 60 pkt.

Biuro projektu: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, II piętro, 38-400 Krosno

Tel. 13 43 234 47, 13 43 695 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 

 

 Projekt „CZAS NA STAŻ!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego