Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:210) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:210) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
O projekcie

O projekcie

 

 

mp5

 

 

Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 9 września 2022 r. biuro projektu MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ będzie czynne wyłącznie od poniedziałku do czwartku.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 30.06.2023
Obszar realizacji: województwo podkarpackie

 

Nabór 1 do projektu: od 15.03 do 1.04.2022 r.

Nabór 2 do projektu: od 25.03 do 13.04.2022 r.

Nabór 3 do projektu: od 13.04 do 6.05.2022 r.

Nabór 4 do projektu: od 29.04 do 20.05.2022 r.

Nabór 5 do projektu: od 18.05 do 6.06.2022 r.

 

 


Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 80 (44K) os. młodych, w wieku 18-29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, z woj. Podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

Uczestnikami projektu będzie 100 osób zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby, które nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:
a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

 

 

Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 

 

Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu przyznawane będą punkty premiujące osobom będącym
w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku pracy tj.:
• osoby z niepełnosprawnościami– 6 pkt.
• kobiety – 3 pkt.
• osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego – 20 pkt. Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć:
•    osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;
•    posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS  lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
•    osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
•    osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
•    osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);
•    osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
•    osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
- związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.
•    osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
•    osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
•    osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
•    osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
•    osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
•    osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
•    osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
•    osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.
•    osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.
•    osoby uczestniczące (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej w PI 8i, 8ii, 8iii dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.
W projekcie nie mogą również uczestniczyć osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

 

 

W ramach projektu oferujemy:
1.    Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
2.    Wsparcie eksperta dotacyjnego.
3.    Wsparcie bezzwrotne na  rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN
4.    Wsparcie pomostowe po rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2.800,00 PLN).


Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

 

 

Wartość projektu to 3 935 760,00 zł, w tym dofinasowanie z UE: 3 898 372,00 zł.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. DO UDZIAŁY W PROJEKCIE SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY KOBIETY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 

 

Dokumenty projektowe - kliknij tutaj

 

 

Biuro projektu:
ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numer telefonu: 501 740 548
czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

 

 


Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego