Fundusz Pożyczkowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej

regionalny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
"DOKAPITALIZOWANIE FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PODKARPACKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
W KROŚNIE"


FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Fundusz Pożyczkowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej Krośnie powstał w 2010 roku w celu wspierania aktywności przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Podkarpackiego. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek przedsiębiorcom, którzy znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, wyłącznie na cele związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych oraz na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pożyczka preferencyjna), zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

 

RODZAJE POŻYCZEK

Pożyczka na warunkach rynkowych:

- kwota pożyczki wynosi od 10.000 do 120.000 złotych,

- oprocentowanie jest stałe w całym okresie kredytowania i oparte o stopę bazową określaną przez Komisję Europejską – obecnie (od 01.01.2016 r.) 1,83%, powiększone o marżę zależną od sytuacji przedsiębiorstwa w wysokości od 0,5% do 8%.

 

Wymagany jest minimalny wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy i obejmuje do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz może być: poręczenie osób fizycznych lub prawnych, zastaw, hipoteka, kaucja, przelew (cesja) wierzytelności i inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo.

 

 

OCENA WNIOSKÓW

W celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i wyliczenia marży dokonywana jest analiza finansowa przedstawionych dokumentów finansowych, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Wniosek oceniany jest w oparciu o przedstawione dane finansowe i opisowe. W ramach analizy finansowej oceniane są wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek. Ocenie podlegają również proponowane przez przedsiębiorcę zabezpieczenia.

 

LOKALIZACJA

Fundusz Pożyczkowy Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3

tel/fax 13 432 34 47


Osoba do kontaktu:

Bogusław Kogut - Kierownik Funduszu Pożyczkowego

 

 

Informacje związane z zasadami udzielania pożyczek (bezpłatnie) oraz pomoc związaną z przygotowaniem dokumentacji świadczą konsultanci Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Średni koszt sporządzenia dokumentacji związanej z uzyskaniem pożyczki z funduszu wynosi około 800 zł.  

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Wniosek o pożyczkę z załącznikiem nr 1 oraz wykazem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku

Załącznik nr 2 - biznes plan

Załącznik nr 2.A do biznes planu - uproszczona księgowość

Załącznik nr 2.B do biznes planu - pełna księgowość

Załącznik nr 5 - kwestionariusz osobowy poręczyciela

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie

WZORY UMÓW

Wzór umowy pożyczki

Metodyka oceny wniosków

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI

Rozliczenie pożyczki - formularz

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego