Rekrutacja

unia-2

 

W okresie od 01.07.2019 do 31.03.2022 Podkarpacka Izba Gospodarcza – Operator subregionu krośnieńskiego, realizuje projekt "Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych - subregion SK"

 

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania

 

 

HARMONOGRAM NABORÓW W RAMACH PROJEKTU DO MARCA 2020 ROKU

 

 

TERMIN NABORU

 

ZASADY NABORU

 

31.10.2019r.– 15.11.2019r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Nabór dedykowany dla firm z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl i ich pracowników spełniających następujące kryteria:

- małe firmy i ich pracownicy (nowe firmy, które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu tj. od lipca 2019 r.)

lub

- mikro i średnie firmy delegujące na usługi rozwojowe pracowników w wieku 50 lat i więcej (nowe osoby, które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu tj. od lipca 2019 r.)

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru: 200 000 zł

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej: 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy za zgodą Operatora)

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia naboru

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych: minimum 15 dni roboczych od zamknięcia naboru, tj. 06.12.2019 r.

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

02.12.2019r.–13.12.2019r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Nabór dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Rodzaj usług rozwojowych na które można składać wnioski o dofinansowanie w ramach naboru: studia podyplomowe

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru: 100 000 zł

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia naboru

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych: minimum 15 dni roboczych od zamknięcia naboru, tj. 03.01.2020 r.

 

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

27.01.2020r.–07.02.2020r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Nabór dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl i ich pracowników

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru: 500 000 zł

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej: 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy za zgodą Operatora)

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia naboru

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych: najwcześniej od 10.03.2020 r.

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

16.03.2020r.– 27.03.2020r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Nabór dedykowany dla firm z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl i ich pracowników spełniających następujące kryteria:

- małe firmy i ich pracownicy (nowe firmy, które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu tj. od lipca 2019 r.)

lub

- mikro i średnie firmy delegujące na usługi rozwojowe pracowników w wieku 50 lat i więcej (nowe osoby, które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu tj. od lipca 2019 r.)

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru: 200 000 zł

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej: 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy za zgodą Operatora)

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia naboru

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych: minimum 15 dni roboczych od zamknięcia naboru, tj. 17.04.2010 r.

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w przypadku, gdy rezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

 

Na etapie rekrutacji przedsiębiorstwo składa następujące dokumenty:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

UWAGA!!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa delegowanego na usługę rozwojową (ze wskazaniem miejsca pracy) oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego